شیر هوا (Air valve)

شیر هوا نوع دیگری از شیرالات صنعتی می باشد که  در سیستم های خط لوله  دو وظیفه اصلی را انجام می دهند. اولین وظیفه air valve انتشار هوای انباشته شده که از محلول در یک خط لوله تحت فشار خارج می شود این هوا منجر به تشکیل حباب می شود که در نقاط مرتفع موضعی در امتداد مشخصات خط لوله جمع می شود. این تجمع هوا زمانی رخ می دهد که شناوری حباب بیشتر از انرژی انتقال حباب با مایع باشد.

شیر هوا که برای آزاد کردن این هوای آزاد استفاده می شود به عنوان دریچه انتشار هوا شناخته می شود

دومین عملکرد Air valve، ورود هوا به سیستم زمانی است که فشار داخلی خط لوله به زیر فشار اتمسفر می رسد.با ورود هوا به خط لوله در حین ایجاد شرایط خلاء داخلی، می توان میزان فشار خلاء را کاهش داد و در نتیجه به جلوگیری از انحراف و یا فروریختن بیش از حد خط لوله و همچنین کمک به جلوگیری از ایجاد شرایط خلاء کامل کمک کرد.

این شیرها می توانند به بهبود راندمان سیستم آب کمک کنند

به طور کلی شیرهای هوا شامل دو نوع مختلف دریچه می شوند. یک  air vacuum valve با دهانه بزرگ و یک air vacuum valve با دهانه کوچک

 

شیر هوا

Single Chamber Air Valves

 

Double Chamber Air Valves

 

Vacuum Breaker Valves (Large Orifice)